Lliw fioled: ystyr, awgrymiadau ar gyfer cyfuniadau a lluniau i ysbrydoli

 Lliw fioled: ystyr, awgrymiadau ar gyfer cyfuniadau a lluniau i ysbrydoli

William Nelson

Rhwng y cysegredig a'r halogedig: dyma'r lliw fioled, yn llawn ystyron a deuoliaeth.

Does ryfedd fod Pantone, sy'n gyfeirnod byd mewn systemau lliw, wedi ei ddewis fel lliw'r flwyddyn ddwywaith.

Ac os ydych chi hefyd yn gefnogwr o'r lliw enigmatig hwn sy'n llawn personoliaeth, daliwch ati i ddilyn y post hwn oherwydd rydyn ni'n mynd i roi llawer o awgrymiadau a syniadau i chi ar sut i ddefnyddio'r lliw fioled yn eich addurn. Tyrd i weld.

Ystyr y fioled lliw

Y fioled lliw yw'r cyfuniad o las a choch, ond mae'n dda ei gwneud yn glir nad yw'n borffor pur, y porffor enwog.

Mae tôn y fioled yn fwy agored, llyfn ac yn dueddol o fod yn fwy glasaidd na'r lliw matrics arall, coch.

Mae hefyd yn dda peidio â drysu rhwng fioled a lelog, gan fod yr olaf yn dod â dos hael o wyn yn y cyfansoddiad.

Mae fioled yn lliw sy'n ysgogi teimladau ac emosiynau lluosog, y mae rhai ohonynt hyd yn oed yn gyferbyniol iawn.

I ddechrau, gwelir fioled o fewn y traddodiad crefyddol Cristnogol fel lliw gostyngeiddrwydd, defosiwn a ffydd. Nid yw'n syndod bod pobl grefyddol yn defnyddio lliw yn eu dillad.

Fioled hefyd yw lliw ysbrydolrwydd cyfriniol, wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â dewiniaeth, hud a lledrith.

Mae'r lliw yn dal i gynrychioli'r trawsnewid a'r glanhau egni a wneir gan lawer o draddodiadau ysbrydol. Mae'n lliw, er enghraifft, Mestre SaintGermain.

Ond mae ochr arall i fioled hefyd, llawer mwy halogedig a chyffredin. Er bod glas yn cysylltu fioled â'r agweddau mwyaf urddasol a mwyaf ysbrydol, mae coch, ar y llaw arall, yn cysylltu'r lliw â chwantau a nwydau dynol.

Felly, mae hefyd yn gyffredin iawn i fioled fod yn gysylltiedig â syniadau am foethusrwydd, pŵer, cyfoeth, afradlondeb, rhywioldeb ac oferedd.

Dyma oedd lliw uchelwyr yn yr hynafiaeth, a heddiw mae'n rhoi statws i bobl gyfoethog ac ecsentrig. Sylwch ar bŵer y cyfuniad rhwng fioled ac aur, er enghraifft.

Mae'r fioled lliw yn un o'r ffefrynnau ar gyfer hysbysebu i arddangos cynhyrchion harddwch ac esthetig, gan ddatgelu, ar yr un pryd, ochr fenywaidd ac ofer y lliw.

Sut i wneud y fioled lliw

Gellir paratoi'r fioled lliw o gyfuniad o'i lliwiau sylfaen: coch a glas, ynghyd â chyffyrddiad o wyn.

Cymysgwch y lliwiau nes i chi gael y lliw fioled. Ond byddwch yn ofalus: i gael y naws hon, byddwch yn defnyddio mwy o las na choch yn y cyfansoddiad. Dylid ychwanegu gwyn mewn lleiafswm.

Felly daliwch ati i gymysgu ac ychwanegu'r lliwiau fesul tipyn.

Gellir gwneud y lliw fioled gydag unrhyw fath o baent, o acrylig i baent olew neu baent enamel.

Gallwch ddefnyddio'r lliw fioled i beintio wal neu ddarn o ddodrefn, er enghraifft. Ond dyma awgrym euraidd: paratowch aswm ychydig yn fwy nag sydd ei angen.

Mae hyn oherwydd os byddwch yn rhedeg allan o inc, prin y byddwch yn gallu cyrraedd yr un arlliw.

Uwchfioled a Pheri Iawn: Darlings Pantone

Amcangyfrifir mai dim ond 3% o boblogaeth y byd sy'n ystyried fioled fel eu hoff liw. Ond nid yw hynny wedi dileu ei boblogrwydd a'i bwysigrwydd ym myd y celfyddydau, ffasiwn, dylunio a phensaernïaeth.

Cymaint fel bod Pantone, cyfeiriad mewn systemateiddio lliwiau, wedi dewis fioled fel lliw'r flwyddyn ddwywaith.

Roedd yr un cyntaf yn 2018, gyda'r lliw Uwchfioled (18-3838). Dewiswyd y lliw, yn ôl Pantone ei hun, i ysbrydoli creadigrwydd a dychymyg.

Mae lliw UltraViolet yn dod â glas tywyll dwfn yn ei gyfansoddiad sy'n gallu ysgogi mwy o fyfyrdodau ysbrydol a greddf cryf.

Y lliw Dewiswyd Veri Pery i deyrnasu yn 2022. Mae'r lliw yn symbol o'r awydd i drawsnewid ac adnewyddu y mae dynoliaeth yn mynd drwyddo.

Mae lliw yn bet ar greadigrwydd ac ar allu'r bod dynol i ailddyfeisio ei hun, ar ôl cyfnod hir o ynysu cymdeithasol.

Gweld hefyd: Ryg crosio plant: mathau, sut i wneud a 50 llun hardd

Tra bod UltraViolet yn gwahodd myfyrdod a hunan-wybodaeth, mae Peri Iawn yn dod â llawenydd, ehangiad a phositifrwydd.

Mae Pantone ei hun yn nodweddu lliw'r flwyddyn 2022, fel cyfuniad o felan fel y felan a choch cynnes, gan arwain at islais fioledbywiog ac egniol.

Pa liw sy'n mynd gyda fioled

Mae'r lliw fioled yn gryf ac yn drawiadol ar ei ben ei hun ac, am y rheswm hwnnw, mae bob amser yn bwysig bod yn ofalus gyda'r lliwiau eraill sy'n dod i'r cyfansoddiad.

Yn gyffredinol, mae'r cyfuniad yn amrywio yn ôl y teimlad rydych chi am ei gyfleu.

Os ydych chi eisiau creu amgylchedd meddal a chytûn, wedi'i wneud ar gyfer gorffwys ac ymlacio, yr opsiwn gorau yw gwyn gyda fioled.

Os mai'r syniad yw cael gofod gyda phersonoliaeth sy'n cam-drin teimladau, yna mae du gyda fioled yn ddewis da. Ond mae'n dda bod yn ofalus i beidio â gwneud yr amgylchedd yn rhy wawdlyd.

Opsiwn arall yw cyfuno fioled â lliwiau cyflenwol, hynny yw, y rhai sydd ar ochr arall y cylch cromatig. Mae'r lliwiau hyn yn cael eu cysoni gan y cyferbyniad cryf.

Yn achos fioled, mae ei liw cyflenwol yn wyrdd, ond mae hefyd yn bosibl defnyddio melyn i greu'r un effaith fywiog a thrawiadol.

I'r rhai sydd am gynnal trosglwyddiad lliw llai sydyn, ond yn dal i fod ag arddull a gwreiddioldeb, y peth gorau yw cyfuno fioled â'i liwiau cyffelyb.

Hynny yw, y rhai a geir ochr yn ochr. Mae hyn yn wir, er enghraifft, glas, coch a magenta.

Addurno gyda'r lliw fioled: ble a sut i'w ddefnyddio

Mae'r lliw fioled yn ennyn teimladau cryf ac, felly, mae'n dda bod yn ymwybodol ohonynt wrth feddwl am yaddurn.

Mae Violet yn ymlaciol ac yn ddewis lliw gwych ar gyfer mannau gorffwys, fel ystafelloedd gwely, er enghraifft.

Osgoi lliw mewn gosodiadau cymdeithasol, oni bai ei fod yn ymddangos mewn manylion achlysurol yn unig. Mae fioled gormodol hefyd yn tueddu i wneud yr amgylchedd yn ddigalon, felly rheolwch y dos.

Gweler isod wahanol ffyrdd o ddefnyddio'r lliw fioled ar gyfer addurno:

Dodrefn

Gall soffas, byrddau, cadeiriau, raciau a chypyrddau ymddangos mewn unrhyw amgylchedd sydd wedi'i baentio â fioled.

Ond gan fod y rhain yn arwynebau mawr, y ddelfryd yw rheoli'r defnydd o liw fel nad yw'n ysgogi teimladau negyddol.

Ffabrics

Ffordd syml a hawdd o fewnosod y fioled lliw yn yr addurn yw trwy ffabrigau a chlustogau.

Yma, mae'n mynd o'r carped i'r llenni, gan gynnwys y clustogwaith, gobenyddion, blancedi, dillad gwely a bath.

Pan fyddwch chi'n diflasu, newidiwch ef.

Goleuadau

Gall y lliw fioled ymddangos mewn canhwyllyr, crogdlysau a sconces, yn ogystal ag yn lliw y goleuadau eu hunain.

Y dyddiau hyn mae'n bosibl dod o hyd i lampau mewn lliw fioled, sy'n ychwanegu swyn ychwanegol i'r amgylcheddau.

Manylion addurniadol

Os yw fioled yn ymddangos yn ormod i chi, ceisiwch ei ddefnyddio mewn manylion bach, fel fâs, teclyn cegin neu addurn yn yr ystafell fyw.

Mae hyd yn oed yn werth defnyddio blodau mewn lliw fioled,fel tegeirianau a'r blodyn fioled ei hun, cain a rhamantus.

Wal

Mae'r lliw fioled ar y wal yn ffordd ymarferol arall o gyflwyno naws i'r addurn. Gallwch wneud hyn trwy fetio ar baentio clasurol neu, hyd yn oed, ar haenau fel cerameg, papur wal neu gludyddion.

Rhowch sylw i'r gwrthrychau a'r lliwiau eraill sy'n bresennol yn yr amgylchedd yn unig i greu cyfansoddiad cytûn, gan ystyried y bydd y lliw fioled yn bwyta'r rhan fwyaf o sylw'r rhai sy'n dod i mewn i'r lle.

Eisiau mwy o syniadau ar sut i ddefnyddio'r lliw fioled yn eich addurn? Felly edrychwch ar y delweddau a ddygwyd gennym isod:

Delwedd 1 – Lliw fioled ar gyfer wal yr ystafell wely mewn effaith ombré hardd.

>Delwedd 2 - Ydych chi am fentro ychydig yn fwy? Defnyddiwch y lliw fioled tywyll ar y dodrefn.

Delwedd 3 – Amgylchedd cysyniadol wedi ei addurno ag isleisiau fioled.

Delwedd 4 – Lliw fioled ar gyfer waliau a dodrefn: addurn unlliw.

Delwedd 5 – Lliw fioled ar waliau a dillad gwely. Mae'r cefndir gwyn yn cydbwyso'r defnydd o liw.

Delwedd 6 – Bwrdd bwyta fioled yn cyfateb i'r papur wal.

Delwedd 7 – I siglo’r addurn: drws mynediad fioled.

Delwedd 8 – Ar gyfer y mwyaf cynnil, gall y lliw fioled golau ymddangos tu mewn i'r cwpwrdd.

Delwedd 9 – Yr ystafell fyw yn y cefndircafodd golau a niwtral amlygrwydd gyda'r ryg fioled.

Delwedd 10 – Beth am gyfansoddiad o liwiau cyffelyb â fioled?.

<15

Delwedd 11 – Mae'r ystafell ymolchi hon gyda gorchudd lliw uwchfioled yn foethusrwydd. Dewisodd yr ystafell fyw y lliw fioled tywyll.

Delwedd 13 – Mae'r lliw fioled golau yn rhamantus ac yn cysylltu'n dda iawn ag arddull Provençal.

Delwedd 14 – Gall ystafell y babis fod yn fioled hefyd.

Delwedd 15 – Fioled a melyn ar gyfer y rhai sy'n breuddwydio am amgylchedd bywiog a deinamig.

20>

Delwedd 16 – Carped pinc a chadeiriau fioled golau: cyfansoddiad lliwiau cyffelyb yn yr ystafell fwyta.

Delwedd 17 – Mae’r uwch-liw fioled yn cyfuno â chynigion addurno uchafsymiol.

>

Delwedd 18 – Uwchfioled lliw mewn cypyrddau peintio.

Delwedd 19 – Fioled hyd yn oed ar y nenfwd!

Delwedd 20 – Cypyrddau lacr a fioled, oeddech chi'n hoffi'r domen?

Delwedd 21 – Yma, mae'r lliw fioled golau yn cyfuno â'i liwiau cyflenwol.

Delwedd 22 – Fioled a gwyn yn y gegin i fynd allan o’r cyffredin

Delwedd 23 – Daeth y gwydr fioled ag effaith tra gwahanol i'r ystafell ymolchi hon.

Delwedd 24 – Beth am gyfuno wal ddu gyda soffafioled?

Delwedd 25 – Fioled a phinc ym manylion yr ystafell fyw

> Delwedd 26 – Yn y gegin hon, mae'r lliw fioled yn ymddangos mewn manylion cynnil.

>

Delwedd 27 – I greu'r effaith “WOW” honno yn yr addurn, betiwch ymlaen fioled golau gyda melyn.

Delwedd 28 – Mae isleisiau fioled yn nodweddu addurniad yr ystafell fyw hon.

1>

Delwedd 29 – Lliw fioled golau yn yr ystafell ymolchi. Sylwch fod hyd yn oed y persawr yn fioled.

>

Delwedd 30 – Lliw fioled golau yn y swyddfa: ychydig o lonyddwch i'r amgylchedd gwaith.

<0

Delwedd 31 – Wedi blino ar unrhyw ddodrefn? Paentiwch liw fioled golau.

Delwedd 32 – Fioled, pinc a gwyn: triawd anhygoel o liwiau ar gyfer y gegin.

Delwedd 33 – Gall hyd yn oed golau fod yn fioled.

Delwedd 34 – Y tu allan, gwyn, y tu mewn y tu mewn, popeth fioled

Delwedd 35 – Soffa fioled dywyll: perffaith ar gyfer ystafell soffistigedig.

Delwedd 36 – Manylion mewn lliw fioled yw'r ateb ar gyfer y rhai nad ydynt am orliwio.

Gweld hefyd: 78 o falconïau gourmet wedi'u haddurno mewn fflatiau a thai

>

Delwedd 37 – Dewiswch gornel i beintio mewn lliw fioled.

Delwedd 38 – Cadeiriau fioled: y swyn ychwanegol hwnnw sydd ei angen ar yr ystafell fwyta.

Delwedd 39 – Lliw y flwyddyn 2022. Yma, defnyddiwyd Peri Iawn drwyddi drawamgylchedd.

Image 40 – Golau fioled i achosi effaith ddramatig yn yr addurniad.

0>Delwedd 41 – Lliw fioled ar gyfer y wal. Y pren ysgafn sy'n gyfrifol am y cyferbyniad.

Delwedd 42 – Cyffyrddiad o liw uwchfioled ar gyfer y swyddfa fodern.

47>

Delwedd 43 – Eccentricity hefyd yn cyd-fynd â lliw fioled.

Delwedd 44 – Mae amgylcheddau dyfodolaidd hefyd yn cael amser gyda'r fioled lliw .

Delwedd 45 – A’r mwyaf cynnil, teimlwch yn rhydd gyda’r soffa fioled dywyll.

0>Delwedd 46 - Beth am gyfuno sment wedi'i losgi a lliw fioled yn y gegin integredig?

Delwedd 47 - Weithiau mae popeth sydd ei angen ar yr ystafell fwyta yn dod o fioled ryg.

Delwedd 48 – Eisiau ychydig mwy? Gosodwch gadeiriau glas a lamp felen ar y ryg fioled.

Delwedd 49 – Y cyffyrddiad prydlon hwnnw o liw yn yr amgylchedd.

<54

Delwedd 50 – Chwarae gyda’r posibiliadau a chymysgu arlliwiau o fioled golau a thywyll yn yr addurn.

William Nelson

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol profiadol a'r meddwl creadigol y tu ôl i'r blog poblogaidd iawn, Blog am addurniadau ac awgrymiadau. Gyda’i lygad craff am estheteg a sylw i fanylion, mae Jeremy wedi dod yn awdurdod ym myd dylunio mewnol. Wedi’i eni a’i fagu mewn tref fechan, datblygodd Jeremy angerdd dros drawsnewid gofodau a chreu amgylcheddau hardd o oedran ifanc. Dilynodd ei angerdd trwy gwblhau gradd mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog.Mae blog Jeremy, Blog am addurno ac awgrymiadau, yn llwyfan iddo arddangos ei arbenigedd a rhannu ei wybodaeth gyda chynulleidfa helaeth. Mae ei erthyglau yn gyfuniad o awgrymiadau craff, canllawiau cam-wrth-gam, a ffotograffau ysbrydoledig, gyda'r nod o helpu darllenwyr i greu gofodau eu breuddwydion. O newidiadau dylunio bach i weddnewid ystafelloedd yn gyfan gwbl, mae Jeremy yn darparu cyngor hawdd ei ddilyn sy'n darparu ar gyfer amrywiol gyllidebau ac estheteg.Mae agwedd unigryw Jeremy at ddylunio yn gorwedd yn ei allu i asio gwahanol arddulliau yn ddi-dor, gan greu gofodau cytûn a phersonol. Mae ei gariad at deithio ac archwilio wedi ei arwain i dynnu ysbrydoliaeth o ddiwylliannau amrywiol, gan ymgorffori elfennau o ddylunio byd-eang yn ei brosiectau. Gan ddefnyddio ei wybodaeth helaeth am baletau lliw, deunyddiau, a gweadau, mae Jeremy wedi trawsnewid eiddo di-rif yn fannau byw syfrdanol.Nid yn unig y mae Jeremy yn ei roiei galon a'i enaid yn ei brosiectau dylunio, ond mae hefyd yn gwerthfawrogi cynaliadwyedd ac arferion ecogyfeillgar. Mae'n eiriol dros ddefnydd cyfrifol ac yn hyrwyddo'r defnydd o ddeunyddiau a thechnegau ecogyfeillgar yn ei bostiadau blog. Mae ei ymrwymiad i'r blaned a'i lles yn egwyddor arweiniol yn ei athroniaeth ddylunio.Yn ogystal â rhedeg ei flog, mae Jeremy wedi gweithio ar nifer o brosiectau dylunio preswyl a masnachol, gan ennill clod am ei greadigrwydd a’i broffesiynoldeb. Mae hefyd wedi cael sylw mewn cylchgronau dylunio mewnol blaenllaw ac wedi cydweithio â brandiau amlwg yn y diwydiant.Gyda’i bersonoliaeth swynol a’i ymroddiad i wneud y byd yn lle harddach, mae Jeremy Cruz yn parhau i ysbrydoli a thrawsnewid gofodau, un awgrym dylunio ar y tro. Dilynwch ei flog, Blog am addurno ac awgrymiadau, am ddos ​​dyddiol o ysbrydoliaeth a chyngor arbenigol ar bob peth dylunio mewnol.