Oren: ystyr y lliw, chwilfrydedd a syniadau addurno

 Oren: ystyr y lliw, chwilfrydedd a syniadau addurno

William Nelson

Tabl cynnwys

Nid yw'r lliw oren yn naws gyffredin iawn o ran addurno'r tŷ. Mae hynny oherwydd nad yw llawer o bobl yn gwybod ei wir ystyr ac yn y pen draw yn cael eu dychryn gan fywiogrwydd y lliw.

Gyda hynny mewn golwg, fe wnaethom baratoi'r post hwn gyda'r brif wybodaeth am y lliw i chi ei wybod. Yn ogystal, rydym yn cyflwyno rhai awgrymiadau addurno i chi ddechrau cyflwyno lliw i amgylchedd eich cartref.

Beth mae'r lliw oren yn ei olygu?

Mae'r lliw oren yn lliw a ffurfiwyd trwy gymysgu'r lliwiau cynradd coch a melyn. Felly, fe'i hystyrir yn lliw cynnes a bywiog sy'n golygu llwyddiant, llawenydd, ffyniant a bywiogrwydd.

Mae'r lliw oren yn gysylltiedig yn gyffredinol â chreadigrwydd, gan fod y lliw yn deffro'r meddwl i dderbyn a chymathu syniadau newydd. Ond mae'r lliw hefyd yn darparu llawer o frwdfrydedd, egni ac yn gwella cyfathrebu.

Yn union fel y mae'r lliw yn atgoffa o hwyl, cynhesrwydd a rhyddid, gall hefyd fod yn gysylltiedig â nerfusrwydd, anfodlonrwydd a phryder. Felly, mae angen bod yn ofalus iawn wrth ddefnyddio'r lliw.

Beth yw nodweddion y lliw oren?

Edrychwch ar brif nodweddion y lliw oren:

<5
 • Mae'r lliw oren yn cael ei ystyried yn lliw eilaidd a ddaeth i'r amlwg o'r cymysgedd o goch a melyn;
 • Oherwydd ei fod yn cyfleu teimlad o wres ac yn gysylltiedig â thân a golau, mae'r lliw oren yn cael ei ystyried yn lliwOergell o'r brand enwog SMEG i ddod â lliw i'r gegin hon.

  Delwedd 48 – Niche yn yr ystafell fyw a chadair freichiau mewn oren.

  Delwedd 49 – Llinellau growtio oren a countertop yn yr un lliw yn yr ystafell ymolchi hon.

  Delwedd 50 – Cegin syml gyda manylion yn lliw oren y cypyrddau arfaethedig.

  Delwedd 51 – Teils ar wal y gegin i amlygu’r ardal goginio.

  Delwedd 52 – Manylion y gegin niwtral gydag oren i greu uchafbwynt.

  Delwedd 53 – Ystafell deledu gyda manylion oren ar ddrysau'r cabinet.

  Image 54 – Cilfach oren mewn cegin niwtral i amlygu'r ardal ddefnyddiadwy.

  Delwedd 55 – Yn yr ystafell wely ddwbl hon, mae'r wal oren yn fwy amlwg fyth oherwydd y goleuadau.

  Delwedd 56 – Oren soffa i ddod â bywyd i'r amgylchedd hwn.

  Delwedd 57 – Teils cymysgedd oren i ffurfio dyluniad ar wal y gegin.

  Delwedd 58 – Silff oren i addurno’r ystafell fyw.

  Delwedd 59 – Clustogau hefyd mewn oren ar gyfer addurno hwn amgylchedd integredig.

  Image 60 – Mewn amgylchedd Stiwdio, mae'r fflat hwn yn defnyddio oren ar y gwely dwbl ac ar y gobenyddion ar gyfer yr ystafell fyw.

  cynnes;
 • Mae'n cael ei ystyried yn lliw cyflenwol o liw glas oherwydd ei fod wedi'i leoli ar ben arall y lliw hwn;
 • Mae lliw oren yn cael ei weld fel lliw llachar, dyrchafol ac optimistaidd;<7
 • Mae oren yn gysylltiedig â thymor yr hydref oherwydd dyma'r amser o newid lliw, gan adael lliwiau llachar yr haf i dderbyn lliwiau mwy niwtral ac oer y gaeaf;
 • Un o brif nodweddion y lliw oren yw'r cysylltiad â'r cyhoedd ifanc;
 • Oherwydd ei fod yn cael ei ystyried yn ifanc, mae'r lliw yn dod i ben i fod yn eithaf poblogaidd.
 • Beth yw'r chwilfrydedd am y lliw oren?<3

  Mae'r lliw oren yn cyflwyno llawer mwy o ystyron nag yr ydym yn ei ddychmygu. Gweler rhai cywreinrwydd sy'n gysylltiedig â'r lliw.

  • Gelwid y lliw oren yn Geoluhread (melyn-goch) oherwydd nad oedd enw arno;
  • Gan ei fod yn gysylltiedig â diogelwch a pherygl, gwrthrychau a dillad sy'n cyfeirio at hyn yn cael eu hamlygu gyda'r lliw oren;
  • Mewn Bwdhaeth, mae'r lliw oren yn golygu ysbryd aberth, trawsnewid a dewrder. Felly, oren yw gwisg mynachod Bwdhaidd;
  • Gan fod y lliw oren yn denu sylw, fe’i defnyddir i adnabod y “blwch du” o awyrennau mewn achosion o ddamweiniau;
  • Dionysus (Bacchus ) a oedd yn cael ei ystyried yn dduw ffrwythlondeb, meddwdod a gwin yn gwisgo oren ac a oedd bob amser wedi'i amgylchynu gan offeiriaid gyda dillad oren;
  • Cyfenw'r teulu brenhinolMae Iseldireg yn oren, sef y lliw sy'n symbol o'r teulu a thîm pêl-droed y wlad;
  • Mae menywod yn tueddu i wisgo mwy o ddarnau oren na dynion ac mae'r naws yn mynd yn dda iawn gyda merched â chroen tywyll neu liw haul;
  • Mae lliw oren yn cael ei ystyried yn lliw yr haf;
  • Mae lliw croen Indiaid yn oren;
  • Mae lliwiau baner India yn oren, gwyn a gwyrdd ac yn cynrychioli Bwdhaeth, dewrder ac ysbryd aberth;
  • Yn y grefydd Hindŵaidd, rhaid paentio'r duwiau ychydig yn oren i ddangos goleuedd ar y croen;
  • Yn yr UDA, er nad Fel rheol, mae'r rhan fwyaf mae gwisgoedd carcharorion yn oren i hwyluso eu hadnabod, yn enwedig mewn achosion o ddianc;
  • Roedd Bhagwan Shree Rajneesh (Osho) bob amser yn cyfarwyddo ei ddilynwyr i wisgo oren yn eu dillad, er gwaethaf defnyddio gwyn ac aur yn unig;
  • Yn Therapi Reiki, mae'r lliw oren yn gysylltiedig â'r Umbilical Chakra, sef y rhanbarth sydd wedi'i leoli dau fys o dan y bogail ac sy'n rheoli ein cydbwysedd emosiynol;
  • Mae'r lliw oren yn un o'r lliwiau sydd cynrychioli Calan Gaeaf oherwydd ei fod yn dod â chryfder, egni a bywiogrwydd. I’r bobl Geltaidd, daeth y gwirodydd at bobl oedd yn gwisgo oren i sugno’u hegni;
  • Dim ond un o bob mil o gathod sydd â’r lliw oren sy’n fenywaidd;
  • Roedd y canwr Frank Sinatra wrth ei fodd â’r lliw oren am ei fod yn credubod y lliw yn dod â mwy o hapusrwydd na'r lleill;
  • Mae'r lliw oren yn cael ei ystyried yn lliw'r machlud;
  • Gan fod y lliw oren yn fywiog, mae'n rhoi'r argraff bod y blas yn rhyfeddol, gwneud i'r melynwy yn y lliw hwn ymddangos yn fwy blasus na'r melynwy;
  • Mae'r naws oren yn boblogaidd iawn ymhlith plant oherwydd ei fod yn gysylltiedig â hwyl;
  • Yn Colombia mae'r lliw oren yn cynrychioli rhywioldeb a ffrwythlondeb; ​​
  • Os caiff ei ddefnyddio'n ormodol, mae'r lliw oren yn achosi pryder, anfodlonrwydd a nerfusrwydd;
  • Nid yw ymhlith hoff liwiau pobl, gan mai dim ond 3% o fenywod a 2% o ddynion sy'n cadarnhau hynny mae ganddynt oren fel eu hoff liw;
  • Cyn meddwl am y lliw oren, mae pobl yn cyfeirio at goch a melyn. Felly, ychydig o gysyniadau a damcaniaethau sy'n ceisio defnyddio'r naws oren fel cyfeiriad;
  • Mae'r lliw oren yn amlbwrpas iawn a gellir ei ystyried yn egsotig i lawer o bobl;
  • Yn y deyrnas anifeiliaid , mae lliwiau'r teigr yn ddu ac yn oren, mae'r pysgodyn aur yn oren llachar a'r llwynogod yn oren.

  Beth mae lliw oren yn ei olygu wrth addurno?

  Mae'r lliw oren yn darparu gwahanol teimladau fel llawenydd, ieuenctid, hwyl, optimistiaeth, creadigrwydd, goddefgarwch, brwdfrydedd, cryfder, egni, ymhlith argraffiadau eraill. Felly, mae'n lliw a ddewiswyd mewn addurno gan bobl ddigrifwch, nad ydyn nhw'n ofni cymryd risgiau ayn hoffi heriau.

  Felly, os dewiswch amgylchedd wedi'i addurno mewn oren, yr effaith a gynhyrchir yw ystafell gyfforddus, groesawgar, hapus, bywiog, hwyliog a swynol.

  Os rydych chi'n dewis defnyddio'r lliw oren yn y gegin, byddwch chi'n ysgogi'r archwaeth a hyd yn oed yn helpu i dreulio bwyd. Nid yw'n syndod bod llawer o fwydydd fel eog, moron, mangoes, a rhai mathau o gaws yn oren.

  Mae'r lliw hefyd yn helpu i godi ysbryd eich cartref, gan ysgogi creadigrwydd a'ch cadw'n effro yn y gwaith. Am y rheswm hwn, mae'n opsiwn gwych ar gyfer addurno swyddfa gartref, boed yn paentio ar y wal neu ddim ond gwrthrych addurniadol.

  Fodd bynnag, gan fod y lliw yn drawiadol a bywiog iawn, mae'n well ei ddefnyddio ar wal y tŷ, soffa, ryg neu unrhyw wrthrych neu fanylyn sy'n amlygu'r amgylchedd.

  Beth yw'r cyfuniadau gorau gyda'r lliw oren?

  Ydych chi erioed wedi dychmygu tŷ cyfan paentio mewn oren? Efallai na fydd yn ddiddorol iawn ac efallai y bydd yn pasio'r syniad o or-ddweud. Yn ogystal, gall y lliw gormodol achosi ewfforia mewn pobl a dod â dirgryniadau negyddol megis pryder, nerfusrwydd ac anfodlonrwydd.

  Felly, argymhellir defnyddio'r lliw oren yn unig i amlygu ardal neu wrthrych o fewn yr amgylchedd . Fodd bynnag, mae rhai lliwiau sy'n cyd-fynd yn berffaith â'r naws oren. Gwiriwch beth ydyn nhw:

  Orennaullosg a phridd

  Mae'r oren llosg a phridd yn helpu i greu addurniad hollol wladaidd ac ar yr un pryd yn gadael yr amgylchedd yn swynol iawn. Defnyddiwch bren a lledr mewn soffas, byrddau coffi, raciau, ymhlith dodrefn eraill a chymysgwch eitemau ethnig mewn rygiau, gobenyddion a gwrthrychau addurniadol.

  Glas

  Fel lliw cyflenwol i oren, gan ddefnyddio glas rydych yn darparu cyfuniad harmonig i'r amgylchedd. Felly, gallwch ddefnyddio'r lliw oren ar wal a chydbwyso'r gofod gan ddefnyddio tawelwch glas mewn rhai gwrthrych addurno.

  Pinc

  Mae'r cyfuniad o oren a phinc wedi'i nodi ar gyfer amgylcheddau benywaidd ar gyfer y meddalwch, ond heb adael yr hinsawdd yn rhy felys. Gallwch ddefnyddio soffa felen a gosod rhai clustogau mewn pinc.

  Gwyrdd

  Os ydych chi am wneud cyfuniad â'r lliw gwyrdd, gallwch ddefnyddio gwyrdd tywyll gyda naws oren cochlyd fel y côr. Y ffordd honno, rydych chi'n gwneud yr amgylchedd yn fwy cain.

  Delwedd 1 – Graddiant arlliwiau oren ar y grisiau hwn.

  Delwedd 2 – Bwyta cyfansoddiad trawiadol bwrdd gydag oren yn ei waelod, ar y gadair ac ar y gorchudd wal.

  Delwedd 3 – Dewiswch ganolbwynt i gynnwys yr un ag oren, fel yn nrws y cabinet cegin hwn.

  Delwedd 4 – Clustogau mewn oren.

  0> Gan ei fod yn eitem addurniadol amlbwrpas iawn, gall y clustogByddwch yn opsiwn da i gyflwyno'r lliw oren yn addurn eich cartref. Mae'n eitem darbodus a gellir ei newid yn hawdd.

  Delwedd 5 – Mae cadeiriau oren yn sefyll allan yn yr ystafell fwyta hon.

  Delwedd 6 – Manylion bach: cefndir oren y tu mewn i'r cwpwrdd ar gyfer ystafell blant.

  Delwedd 7 – Gosodiadau golau crog gyda strwythur oren.

  Delwedd 8 – Cabinet arbenigol ar gyfer ystafell ymolchi fodern gyda drysau oren.

  Delwedd 9 – Dewch â lliw oren ar gyfer y swyddfa gartref cadeiriau yn y steil rydych chi ei eisiau.

  Delwedd 10 – Yma, mae'r lliw yn sefyll allan yng nghanol y gwyrdd a ddewiswyd ar gyfer gorchuddion yn nyluniad yr ystafell ymolchi.

  Delwedd 11 – Bwrdd ochr gwely lliw yn sefyll allan mewn ystafell wely ddwbl gyda arlliwiau niwtral.

  Delwedd 12 – Beth am arloesi a dewis drws oren?

  >

  Delwedd 13 – Teilsen hydrolig gyda lliw oren yn yr ystafell ymolchi.

  Delwedd 14 – Cadair dan sylw ar gyfer y swyddfa gartref niwtral.

  Delwedd 15 – Soffa oren, boed ar gyfer yr ystafell fyw neu ar gyfer amgylcheddau eraill y dymunwch.

  Delwedd 16 – Ystafell fwyta mewn arddull ddiwydiannol lle mae'r cadeiriau oren yn sefyll allan yng nghyfansoddiad lliwiau. <0

  Delwedd 17 – Oren Chrome yn addurno silffoedd a metelauyr ystafell ymolchi hon.

  Delwedd 18 – Cegin fawr gyda lliw oren.

  Delwedd 19 – Beth am beintio'r cwt gyda'ch hoff liw?

  Delwedd 20 – Effaith brics i ddod â lliw i amgylchedd dan do.

  Delwedd 21 – Mainc bren ar gyfer ystafell ymolchi lân mewn oren.

  Delwedd 22 – Bwrdd gwisgo oren.<1

  Delwedd 23 – Cadair ochr yn yr ystafell gyda’r lliw oren. Naws lliw golau mewn dodrefn sydd wedi'u cynllunio ar gyfer yr ystafell fyw.

  >

  Delwedd 25 – Yn yr ystafell hon, mae'r soffa oren yn sefyll allan.

  <35

  Delwedd 26 – Ystafell ymolchi gydag oren mewn bri ar y fainc ac ar y drws ochr. siapiau geometrig i gadw'r oren mewn cydbwysedd â'r amgylchedd.

  Gweld hefyd: Ystafell plant gwrywaidd: lliwiau, awgrymiadau a 50 o luniau prosiect

  Delwedd 28 – Peintiad oren i amlygu'r ystafell ymolchi addurnedig.

  Delwedd 29 – Llen oren ar gyfer ystafell fyw.

  Os nad y bwriad yw mentro cymaint ar ddodrefn, byddwch yn gallu ceisio hongian un llen hollol lyfn mewn oren neu gydweddu'r naws â lliwiau eraill. Y fantais fawr yw y gallwch ei newid yn ôl yr addurn.

  Delwedd 30 – Growt oren ar y cyd â phaent wal yr ystafell ymolchi.

  Gweld hefyd: Pwll nofio gyda dec: 60 o fodelau a lluniau anhygoel

  1>

  Delwedd 31 - Pen gwely a dillad gwely mewn cysgod cryf olliw oren.

  >

  Delwedd 32 – Manylion am y metelau mewn gwely bync ar gyfer ystafell plentyn yn ei arddegau.

  1>

  Delwedd 33 – Bwrdd ochr / silff retro wedi'i baentio mewn oren.

  Delwedd 34 – Dodrefn cegin gyda'r lliw i sefyll allan mewn amgylchedd glân.

  Delwedd 35 – Desg swyddfa gartref gydag oren metelaidd.

  Delwedd 36 – Yn yr ystafell ymolchi hon, amlygwch liw oren y wal ochr.

  Delwedd 37 – Swyddfa gartref gyda wal uchaf mewn oren.

  Delwedd 38 – Fflat gyda drws llithro oren.

  Delwedd 39 – Wal y gegin mewn oren. <0

  Delwedd 40 – Manylion bach sy’n gwneud byd o wahaniaeth!

  Delwedd 41 – Os na allwch ddewis dodrefn gyda'r un lliw, dewiswch sticer ag ymadrodd trawiadol, boed ar gyfer ardaloedd preswyl neu fasnachol.

  Delwedd 42 – Math o gornel Almaeneg gyda soffa wedi'i chlustogi mewn oren .

  >

  Delwedd 43 – Cilfach benodol yn L ar gyfer ystafell ymolchi mewn oren.

  Delwedd 44 – Gall cypyrddau cegin ganolbwyntio ar y lliw rydych chi'n ei hoffi fwyaf.

  Delwedd 45 – Enghraifft arall o soffa ffabrig gyda lliw oren wedi'i haddurno.<1

  Delwedd 46 – Ystafell fyw gyda soffa oren i ddod â lliw i'r amgylchedd niwtral.

  Delwedd 47 –

  William Nelson

  Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol profiadol a'r meddwl creadigol y tu ôl i'r blog poblogaidd iawn, Blog am addurniadau ac awgrymiadau. Gyda’i lygad craff am estheteg a sylw i fanylion, mae Jeremy wedi dod yn awdurdod ym myd dylunio mewnol. Wedi’i eni a’i fagu mewn tref fechan, datblygodd Jeremy angerdd dros drawsnewid gofodau a chreu amgylcheddau hardd o oedran ifanc. Dilynodd ei angerdd trwy gwblhau gradd mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog.Mae blog Jeremy, Blog am addurno ac awgrymiadau, yn llwyfan iddo arddangos ei arbenigedd a rhannu ei wybodaeth gyda chynulleidfa helaeth. Mae ei erthyglau yn gyfuniad o awgrymiadau craff, canllawiau cam-wrth-gam, a ffotograffau ysbrydoledig, gyda'r nod o helpu darllenwyr i greu gofodau eu breuddwydion. O newidiadau dylunio bach i weddnewid ystafelloedd yn gyfan gwbl, mae Jeremy yn darparu cyngor hawdd ei ddilyn sy'n darparu ar gyfer amrywiol gyllidebau ac estheteg.Mae agwedd unigryw Jeremy at ddylunio yn gorwedd yn ei allu i asio gwahanol arddulliau yn ddi-dor, gan greu gofodau cytûn a phersonol. Mae ei gariad at deithio ac archwilio wedi ei arwain i dynnu ysbrydoliaeth o ddiwylliannau amrywiol, gan ymgorffori elfennau o ddylunio byd-eang yn ei brosiectau. Gan ddefnyddio ei wybodaeth helaeth am baletau lliw, deunyddiau, a gweadau, mae Jeremy wedi trawsnewid eiddo di-rif yn fannau byw syfrdanol.Nid yn unig y mae Jeremy yn ei roiei galon a'i enaid yn ei brosiectau dylunio, ond mae hefyd yn gwerthfawrogi cynaliadwyedd ac arferion ecogyfeillgar. Mae'n eiriol dros ddefnydd cyfrifol ac yn hyrwyddo'r defnydd o ddeunyddiau a thechnegau ecogyfeillgar yn ei bostiadau blog. Mae ei ymrwymiad i'r blaned a'i lles yn egwyddor arweiniol yn ei athroniaeth ddylunio.Yn ogystal â rhedeg ei flog, mae Jeremy wedi gweithio ar nifer o brosiectau dylunio preswyl a masnachol, gan ennill clod am ei greadigrwydd a’i broffesiynoldeb. Mae hefyd wedi cael sylw mewn cylchgronau dylunio mewnol blaenllaw ac wedi cydweithio â brandiau amlwg yn y diwydiant.Gyda’i bersonoliaeth swynol a’i ymroddiad i wneud y byd yn lle harddach, mae Jeremy Cruz yn parhau i ysbrydoli a thrawsnewid gofodau, un awgrym dylunio ar y tro. Dilynwch ei flog, Blog am addurno ac awgrymiadau, am ddos ​​dyddiol o ysbrydoliaeth a chyngor arbenigol ar bob peth dylunio mewnol.