Addurn parti plant: cam wrth gam a syniadau creadigol

 Addurn parti plant: cam wrth gam a syniadau creadigol

William Nelson

Mae bod yn blentyn yn gallu byw mewn byd ffantasi a dim byd gwell na pharti pen-blwydd i fynd hyd yn oed yn fwy i diriogaeth y dychymyg hwn. Ac mae addurno parti plant yn cyflawni'n dda iawn y swyddogaeth hon o gludo plant (a hyd yn oed oedolion) i fyd gwneud-credu.

Dyna pam mae'n rhaid cynllunio'r parti yn ofalus iawn fel bod mae'r plentyn yn cadw'r foment arbennig hon am byth.

Ac, yn groes i'r hyn y gallech ei ddychmygu, mae'n berffaith bosibl cynnal parti plant heb gyfaddawdu ar gyllideb y cartref. Hyd yn oed oherwydd bod llawer o bethau y gallwch chi eu gwneud gartref, gyda chymorth y bachgen pen-blwydd ei hun. Felly, gadewch i'ch plentyn mewnol siarad yn uwch, rhyddhewch eich creadigrwydd a chyrraedd y gwaith.

Rydym yn helpu gydag awgrymiadau ac ysbrydoliaeth. Awn ni?

Cynghorion ar gyfer addurno parti plant cam wrth gam

1. Gwrandewch ar farn y person pen-blwydd

Peidiwch hyd yn oed â meddwl am gynnal parti i'ch mab neu ferch heb glywed ei farn yn gyntaf. Ffoniwch y plentyn a'i gynnwys yn y paratoadau. Gofynnwch beth hoffai ei gael yn y parti ac ysgrifennwch yr holl awgrymiadau. Os yw'r syniadau ymhell y tu hwnt i'r gyllideb (neu realiti) eglurwch iddi beth ellir ei wneud o fewn yr hyn yr hoffai. Yn sicr, bydd eich plentyn yn hapus iawn i gymryd rhan a bydd yn deall manteision ac anfanteision eich plentyn yn berffaithAmericanwyr, mae'n hawdd addasu'r pichorras i bartïon Brasil.

>Delwedd 57 – Addurn ar gyfer parti plant syml yn yr arddull “gwnewch eich hun” orau.

Delwedd 58 – Addurn parti plant gyda chacennau cwpan gydag wynebau gwenu.

Delwedd 59 – Gwisgoedd a masgiau sy'n gwneud y parti'n hwyl.

Delwedd 60 – Addurn parti plant o'r gofod.

syniadau.

2. Dewis y thema ar gyfer addurniadau parti'r plant

Unwaith y byddwch chi'n gwybod beth mae'r plentyn ei eisiau, cytunwch ar thema'r parti. Mae'n well gan rai rhieni beidio â defnyddio cymeriadau, ond os yw'r plentyn eisiau archarwr enwog neu dylwyth teg cartŵn, eglurwch ei bod hi'n bosibl cael parti ar thema arwr heb o reidrwydd ddefnyddio'r brand. Yn ogystal â chynilo trwy brynu eitemau trwyddedig, sydd fel arfer yn costio hyd at dair gwaith cymaint, bydd parti eich plentyn yn llawer mwy gwreiddiol a chreadigol.

Tylwyth teg, syrcas, glöynnod byw, blodau, ffrwythau, coedwig, ceir, balŵns, awyrennau, doliau a ballerinas yn enghreifftiau o themâu parti heb gymeriadau. Gellir diffinio'r thema o fewn yr hyn y mae'r plentyn yn ei hoffi orau. Ac, credwch chi fi, mae'n bosibl cael parti hardd yn gwario ychydig iawn.

Gwiriwch yn y fideo isod rai syniadau ar gyfer addurno parti plant heb gymeriadau

//www.youtube. com/watch?v =icU3PFcSgVs

3. Balwnau mewn addurniadau parti plant

Waeth beth yw thema'r parti, mae un peth yn sicr: nid yw parti plant heb falŵn yn barti. Mae ganddyn nhw bopeth i'w wneud ag amgylchedd chwareus, siriol a hwyliog y math hwn o ddathliad. Felly, peidiwch ag anghofio amdanyn nhw wrth addurno.

Mae'n bosib eu defnyddio yn y ffyrdd mwyaf amrywiol, gan lenwi'r ystafell gyda lliw. Gweler yn y fideos isod sut i addurno parti'r plant gan ddefnyddio balŵns:

DIY -Bwâu Balŵn wedi'u Dadadeiladu - Tueddiad Gwych ar gyfer partïon

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Blodyn Balŵn Mawr ar gyfer Addurno Parti Plant

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Panel yn addurno parti plant

Mae'r panel yn bwysig iawn wrth addurno parti plant. Fel arfer mae'n cymryd enw'r person pen-blwydd a negeseuon Llongyfarchiadau a Phenblwydd Hapus. Mae'n bosibl dod o hyd i baneli pen-blwydd yn barod i'w prynu, yn enwedig os yw'r parti ar gyfer cymeriad penodol.

Ond mae hefyd yn bosibl gwneud panel hardd, gwreiddiol heb wario llawer. Mae'r deunyddiau i wneud y panel yn amrywiol. Gallwch ddewis, yn dibynnu ar thema'r parti a'ch sgiliau, paneli wedi'u gwneud â balŵns, ffabrig, papur, paledi neu bob un ohonynt gyda'i gilydd. Edrychwch ar y fideos isod i weld pa mor syml yw gwneud panel pen-blwydd:

Sut i wneud panel ffabrig ar gyfer parti plant

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Sut i wneud wal Saesneg – panel ar gyfer parti plant

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Y bwrdd cacennau yn addurno parti plant

Y bwrdd cacennau yw seren fawr y parti, ynghyd â'r panel. Y ddeuawd yw prif atyniad y pen-blwydd a dylid ei wneud yn ofalus iawn hefyd.

Mae'r bwrdd cacennau, yn ogystal â'r gacen (wrth gwrs!), yn gwneud y gwesteion yn agored i losin, cofroddion, lluniau a yn ei gwneud yn glir iawn y themadewis ar gyfer y parti. Mae'n bosibl dod o hyd i fyrddau parod, i'w gwerthu neu eu rhentu, gyda'r holl eitemau wedi'u cynnwys.

Ond, wrth gwrs, gallwch chi hefyd ei wneud. Ffoniwch y person pen-blwydd i wylio'r fideos isod a dysgwch gyda'ch gilydd sut i osod ac addurno bwrdd cacennau i blant:

Sut i drefnu bwrdd parti plant

Gwyliwch hwn fideo ar YouTube

Sut i wneud tywel mewn papur crêp graddiant

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Papurau lliw

Papur crêp ar wahân, papur sidan, EVA, TNT a beth bynnag arall sydd gennych gartref. Gellir defnyddio pob un ohonynt mewn addurno parti. P'un ai i wneud y panel, y bwrdd cacennau, y cofroddion neu helpu i addurno bwrdd y gwesteion. Maent yn amlbwrpas iawn, yn rhad ac yn addurno'r parti fel neb arall.

Edrychwch ar rai awgrymiadau isod ar sut i ddefnyddio papur i addurno parti plant a synnu'ch gwesteion:

Llen ffan papur

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Papur poms – Dysgwch sut i'w gwneud

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

13 syniadau i addurno gan ddefnyddio papur crêp

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Byrbrydau yn edrych yn addurn parti plant

Mae plant yn hoffi bwyta gyda'u llygaid. Am y rheswm hwn, mewn parti plant, mae'n bwysig rhoi sylw i olwg y byrbrydau a'r diodydd.

Yn ogystal â bod yn flasus, byddant yn hardd i'w harddangos yn y parti a,byddant yn sicr yn rhan o'r addurn. Edrychwch ar rai syniadau:

Bwyd hwyl ar gyfer partïon plant

>Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Llawer o olau

Defnyddiwch a chamddefnyddiwch yr effaith o oleuadau, yn enwedig yn yr olygfa parti plant. Gallwch ddefnyddio goleuadau blinker ar y panel parti, bylbiau golau ar draws yr ystafell, goleuadau gwasgaredig a hyd yn oed arwydd LED. Dyma rai awgrymiadau i wneud y parti yn fwy golau:

Llythyr goleuol

> Gwylio'r fideo yma ar YouTube

Llinell lampau

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Ailgylchu

Ewch ar y don werdd a defnyddiwch ddeunyddiau ailgylchadwy i addurno parti eich plentyn. Ar ben hynny, rydych hefyd yn dysgu cynaliadwyedd i'r plant, heb sôn am eich bod yn arbed llawer o arian.

Gyda photeli anifeiliaid anwes, poteli gwydr a chardbord mae'n bosibl gwneud nifer anfeidrol o bethau. Gweler yr awgrymiadau:

Addurno bwrdd gyda photel anifail anwes

> Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Castell bwrdd wedi'i wneud â deunydd ailgylchadwy

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Syniadau hawdd a rhad ar gyfer addurno parti plant gan ddefnyddio deunyddiau ailgylchadwy

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Ar ôl cymaint o syniadau ac ysbrydoliaeth , chi rhaid bod yn marw i ddechrau paratoi parti eich plentyn. Ond daliwch ymlaen at eich pryder ychydig yn hirach fel y gallwch chi edrych ar y detholiad o ddelweddau isod gyda harddpartïon plant. Mae'n werth chweil:

Delwedd 1 – Addurn ar gyfer parti plant mewn arlliwiau o binc a llawn losin.

Gweld hefyd: Sut i lanhau lledr ffug: gwahanol ffyrdd y gallwch chi lanhau

Delwedd 2 – Ar gyfer ballerina melys; mae losin yn dilyn fformat thema'r parti.

Delwedd 3 – Addurn parti plant: mae unicornau mewn ffasiwn; yn y parti hwn mae'n dod ar y gacen.

Delwedd 4 – Addurn ar gyfer parti plant mewn arlliwiau sitrws a gyda'r llawenydd sy'n amgylchynu ffrwythau trofannol.

Delwedd 5 – Mae'r ffyn ffrwythau yma gydag enwau'r gwesteion yn giwt iawn.

Delwedd 6 – E os yw parti plant yn lliwgar, beth am babell ddiod lliw enfys?

Delwedd 7 – I fwyta ac i addurno: goresgynnodd y toesenni hyn addurniadau parti plant.

Delwedd 8 – Lliwiau llachar a bywiog ym mhen-blwydd y plant yma.

0>Delwedd 9 - Gall du a gwyn fod yn blentynnaidd hefyd, yn y parti hwn mae'r ddeuawd gromatig yn dilyn y thema.

Delwedd 10 – Addurn parti plant: dwy flynedd dathlu gyda llawer o gliter a balŵns.

>

Delwedd 11 – I letya'r gwesteion bach dim byd gwell na chlustogau ar y llawr.

Delwedd 12 – Bwa balŵn wedi’i ddadadeiladu mewn meintiau gwahanol ar gyfer addurniadau parti plant.

Delwedd 13 – Swyn pur y bach hwn parti gyda blodau lliwgar acain.

Delwedd 14 – Wedi rhewi yn parhau i fod yn boblogaidd yn addurno partïon plant.

Delwedd 15 – Addurnwch y losin fel eu bod, yn ogystal â bod yn flasus, yn eitemau addurno parti i blant. llogi trol o candy cotwm ar gyfer parti'r plant.

Delwedd 17 – Thema'r parti hwn yw…calonnau!

Delwedd 18 – Addurn parti plant: i ddianc rhag y balwnau pinc a gwyn traddodiadol, rhai glas. mewn addurno mewnol, mae cacti hefyd yn bresennol yn yr addurniadau ar gyfer partïon plant.

>

Delwedd 20 – Addurn parti plant mewn arlliwiau pastel gyda'r thema “cacti”. 1>

Delwedd 21 – Gall rhai manylion syml wneud byd o wahaniaeth wrth addurno parti plant, yn y parti hwn cafodd y balwnau eu paentio ar y gwaelod.

Delwedd 22 – Wyneb newydd i wrthrych parti traddodiadol.

Delwedd 23 – Thema “ffrwythau” yn gwneud y parti hyd yn oed yn fwy lliwgar a blasus.

Delwedd 24 – Enillodd y ferch ben-blwydd barti bach a ysbrydolwyd gan y thema “flamingo”.

<0

Delwedd 25 – Beth am gynnig papur, pensiliau lliw a marcwyr i’ch gwesteion?

Delwedd 26 – Tuag lua: parti ar thema roced.

Delwedd 27 –Llwyau Brigadeiro: hardd a blasus!

Delwedd 28 – Baneri a balwnau anferth yn addurno parti plant.

50>

Delwedd 29 – Yn syth o waelod y môr at y bwrdd parti.

Delwedd 30 – Bach, ond wedi ei addurno yn hardd.

Delwedd 31 – Winnie the Pooh! yn gwneud yr addurn parti plant hwn yn bleser.

Delwedd 32 – Parti cath fach mewn du a gwyn; A yw'n swyn pur ac yn hawdd i'w wneud ai peidio?

Delwedd 33 – Gall yr angerdd am ddinas neu le yn y byd ddod yn addurn thema ar gyfer parti plant

Delwedd 34 – Cafodd parti gyda thema'r ffilm “Star Wars” ei atgyfnerthu yn yr addurn gyda photiau o suddlon.

<56

Delwedd 35 – Mêl melys! Parti bach melys.

Delwedd 36 – Parti cymeriad, heb y cymeriad! Defnyddiwch greadigrwydd ac arbedwch wrth addurno parti plant.

Image 37 – Personoli'r parti gyda lluniau o'r person pen-blwydd.

Gweld hefyd: Lliwiau ar gyfer ystafell fyw fflat: edrychwch ar 50 o syniadau creadigol

Delwedd 38 – Mae parti pwll yn sicr o hwyl.

Delwedd 39 – A beth ydych chi’n ei feddwl o’r syniad o ​​yn cael parti yn llawn deinosoriaid?

Delwedd 40 – Yn y goedwig; dail asen adam, yn ffasiynol iawn, cwblhewch yr addurn ar gyfer parti plant.

Delwedd 41 – Addurn ar gyfer parti plant gyda phanelpren.

Delwedd 42 – Mae balwnau llythyrau yn ddewis rhad a hardd i addurno a phersonoli’r parti.

64>

Delwedd 43 – Glas a gwyn traddodiadol i’r bechgyn.

Delwedd 44 – Eirth ac afancod yn addurno’r parti plant hwn.

Delwedd 45 – Does dim rhaid i chwistrellau lliw fod yn y losin yn unig.

Delwedd 46 – Dosbarthu mwclis bwled; bydd y gwesteion bach wrth eu bodd.

Delwedd 47 – Nid yw candies siocled byth yn ormod.

Delwedd 48 – Cymylau papur! Sut i beidio â chwympo mewn cariad â'r addurn parti hwn i blant?

Delwedd 49 – Pwy yw'r cymeriad? Parti heb nwyddau trwyddedig.

Delwedd 50 – Mae papur plygu hefyd yn opsiwn gwych ar gyfer addurno parti plant.

Delwedd 51 – Arlliwiau meddal o felyn a glas ar gyfer parti thema Winnie the Pooh!

Delwedd 52 – Parti awyr agored a phlant : cyfuniad perffaith.

Delwedd 53 – Yn y parti hwn, mae'r gwesteion yn addurno parti'r plant.

Delwedd 54 – Addurno'r bwrdd a hogi'r daflod: gofalwch am y bwrdd danteithion.

Delwedd 55 – Mae angen gemau ar barti plant; cynnig tegannau a gemau i'r gwesteion.

Delwedd 56 – Cyffredin mewn partïon

William Nelson

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol profiadol a'r meddwl creadigol y tu ôl i'r blog poblogaidd iawn, Blog am addurniadau ac awgrymiadau. Gyda’i lygad craff am estheteg a sylw i fanylion, mae Jeremy wedi dod yn awdurdod ym myd dylunio mewnol. Wedi’i eni a’i fagu mewn tref fechan, datblygodd Jeremy angerdd dros drawsnewid gofodau a chreu amgylcheddau hardd o oedran ifanc. Dilynodd ei angerdd trwy gwblhau gradd mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog.Mae blog Jeremy, Blog am addurno ac awgrymiadau, yn llwyfan iddo arddangos ei arbenigedd a rhannu ei wybodaeth gyda chynulleidfa helaeth. Mae ei erthyglau yn gyfuniad o awgrymiadau craff, canllawiau cam-wrth-gam, a ffotograffau ysbrydoledig, gyda'r nod o helpu darllenwyr i greu gofodau eu breuddwydion. O newidiadau dylunio bach i weddnewid ystafelloedd yn gyfan gwbl, mae Jeremy yn darparu cyngor hawdd ei ddilyn sy'n darparu ar gyfer amrywiol gyllidebau ac estheteg.Mae agwedd unigryw Jeremy at ddylunio yn gorwedd yn ei allu i asio gwahanol arddulliau yn ddi-dor, gan greu gofodau cytûn a phersonol. Mae ei gariad at deithio ac archwilio wedi ei arwain i dynnu ysbrydoliaeth o ddiwylliannau amrywiol, gan ymgorffori elfennau o ddylunio byd-eang yn ei brosiectau. Gan ddefnyddio ei wybodaeth helaeth am baletau lliw, deunyddiau, a gweadau, mae Jeremy wedi trawsnewid eiddo di-rif yn fannau byw syfrdanol.Nid yn unig y mae Jeremy yn ei roiei galon a'i enaid yn ei brosiectau dylunio, ond mae hefyd yn gwerthfawrogi cynaliadwyedd ac arferion ecogyfeillgar. Mae'n eiriol dros ddefnydd cyfrifol ac yn hyrwyddo'r defnydd o ddeunyddiau a thechnegau ecogyfeillgar yn ei bostiadau blog. Mae ei ymrwymiad i'r blaned a'i lles yn egwyddor arweiniol yn ei athroniaeth ddylunio.Yn ogystal â rhedeg ei flog, mae Jeremy wedi gweithio ar nifer o brosiectau dylunio preswyl a masnachol, gan ennill clod am ei greadigrwydd a’i broffesiynoldeb. Mae hefyd wedi cael sylw mewn cylchgronau dylunio mewnol blaenllaw ac wedi cydweithio â brandiau amlwg yn y diwydiant.Gyda’i bersonoliaeth swynol a’i ymroddiad i wneud y byd yn lle harddach, mae Jeremy Cruz yn parhau i ysbrydoli a thrawsnewid gofodau, un awgrym dylunio ar y tro. Dilynwch ei flog, Blog am addurno ac awgrymiadau, am ddos ​​dyddiol o ysbrydoliaeth a chyngor arbenigol ar bob peth dylunio mewnol.