Crat ffair addurnedig: 65 o syniadau anhygoel i'ch ysbrydoli

 Crat ffair addurnedig: 65 o syniadau anhygoel i'ch ysbrydoli

William Nelson

Defnyddir cewyll y ffair (pren) i gludo bwyd a nwyddau gan fasnachwyr mewn ffair rydd, a dyna lle gallwch ddod o hyd i'r blychau hyn i'w hailddefnyddio. Os nad oes gennych unrhyw fwyd dros ben, gallwch eu prynu gan werthwr yn eithaf hawdd.

Mae angen bod yn ofalus wrth ddewis cyn eu gosod gartref. Dewiswch y rhai sydd mewn cyflwr da ac yn rhydd o leithder. Dylid eu glanhau hefyd â lliain llaith.

Gall fod gan y cewyll hyn hefyd nifer o sblintiau, y dylid eu tynnu. Ceisiwch safoni wyneb y cewyll gyda phapur tywod. Er mwyn ei gadw'n well, gallwn eu paentio â phaent priodol ar gyfer y math o bren neu hyd yn oed â farnais.

Modelau a ffotograffau o gatiau ffair addurnedig

Mae cewyll y ffair yn opsiwn gwych i'w Ddefnyddio i addurno eich cartref, swyddfa a hyd yn oed sefydliadau masnachol. Gellir eu trawsnewid yn wrthrychau addurniadol hardd y bydd pawb yn eu caru.

Er mwyn hwyluso eich chwiliad am ysbrydoliaeth, rydym wedi gwahanu cyfeiriadau hardd ar gyfer ailddefnyddio cewyll ffair mewn gwahanol amgylcheddau ac achlysuron. Gweler isod:

Blychau arian yn yr ystafell fyw

Yn yr ystafell fyw, gellir defnyddio'r cewyll fel cilfachau, standiau nos, silffoedd a hyd yn oed bwrdd coffi. Edrychwch ar rai syniadau:

Delwedd 1 – Cefnogi a storio eitemau addurnol ar y bwrdd coffiochr.

Delwedd 2 – Peidiwch â bod ofn cymysgu gwahanol goedwigoedd!

News>Delwedd 3 – Beth am ailddefnyddio eich droriau cegin?

Delwedd 4 – Dewiswch eich hoff liw a gwead a'i guro!

Gweld hefyd: Amgylcheddau wedi'u haddurno â LEDs

Delwedd 5 – Y cawell yn cael gwedd newydd gyda'r paentiad.

Delwedd 6 – Mae cilfachau ar gynnydd a pheidiwch byth â mynd allan o steil!

Delwedd 7 – Cymorth ystafell fyw gydag olwynion a chlustogau.

<1.

Delwedd 8 – Gadewch yr amgylchedd yn drefnus gyda'r blychau wedi'u pentyrru!

Delwedd 9 – Gyda chreadigrwydd mae'n bosibl cynhyrchu silff eich breuddwydion!

Delwedd 10 – Amnewid y darn clasurol gwin canolog.

Delwedd 11 – Syniadau syml , heb fawr o gyllideb gwnewch eich cartref yn llawn steil!

Delwedd 12 – Bwrdd ochr gyda droriau a phaentiad lliw candi.

<17

Delwedd 13 – Tywod, paentiwch a rhowch farnais i adael eich silff â gorffeniad perffaith.

Delwedd 14 – cilfachau personol gyda gwahanol dechnegau.

Image 15 – Mae blychau a ddefnyddiwyd yn dod yn silff fodern.

Delwedd 16 – Mae'r peintiad mewnol yn adnodd ardderchog i roi mwy o bersonoliaeth i'r gofod.

Delwedd 17 – Storiwch eich llyfrau a gadewch nhw o dan y silff.

Delwedd 18 –Buddsoddwch mewn gwrthrychau addurniadol ciwt i addurno'ch silff bren amrwd.

Delwedd 19 – Creu effaith anhygoel gyda'r set o gatiau crog.

Delwedd 20 – Gosodwch olwynion i roi mwy o symudedd i’r rac cylchgrawn.

Delwedd 21 – Silff i’w galw un ohonoch chi!

Delwedd 22 – Cyfunwch â lliw’r soffa a rhowch fwy o amlygrwydd i’ch ystafell fyw!

Delwedd 23 – Rhowch sawl blwch at ei gilydd i gyfansoddi eich canolbwynt newydd!

Delwedd 24 – Paentiwch yr ymylon i roi cyffyrddiad benywaidd a modern.

Yn y gegin

Delwedd 25 – Mae’r cewyll yn dod yn droriau cegin yn hawdd.

30>

Delwedd 26 – Rhowch y silffoedd gwladaidd i'ch llestri.

Delwedd 27 – Bet ar liwiau siriol a bywiog i'w gwneud yn fwy barod i goginio!

Delwedd 28 – Hongian blychau petit o feintiau gwahanol.

Yn y swyddfa

Delwedd 29 – Defnyddiwch eich dychymyg gan fod y blychau yn hyblyg ac yn ddemocrataidd! uwchraddiad yn yr amgylchedd!

Delwedd 31 – Cefnogaeth i lyfrau yn gwneud y bwrdd yn llawer mwy trefnus!

Delwedd 32 – Tywodwch yn dda a rhowch haen o farnais i greu'r gwead llyfn hwn.

Delwedd 33 – Desg swyddfa gyda gwaelod ocewyll.

Image 34 – Addurn minimalaidd a chyfoes.

Yn yr ystafell wely

Delwedd 35 – Addaswch yn fyrfyfyr ac arbedwch wrth brynu stand nos.

Delwedd 36 – Cornel teganau gyda gwahanol siapiau a meintiau.<1 Delwedd 37 – Syniad athrylith i storio eiddo babi.

Delwedd 38 – Lliwiau candy i addurno ystafell y merched.

Delwedd 39 – Mae casters yn ei gwneud hi'n haws symud y dodrefn.

Delwedd 40 – Bwrdd erchwyn gwely fforddiadwy, cynaliadwy a modern iawn!

Delwedd 41 – Sut i wrthsefyll y gornel ddarllen hon?

Delwedd 42 – Mae cewyll yn gynghreiriaid gwych i drefnu’r llanast.

Amgylcheddau eraill

Delwedd 43 – Manteisiwch ar ei hyblygrwydd a'i ddefnyddio yn yr ardd fertigol neu fel bwrdd ochr.

Delwedd 44 – Cuddio, cydlynu a dosbarthu eich offer cegin gwaith.

Delwedd 45 – 2 mewn 1: ysgol a chymorth ar gyfer tywel.

>Delwedd 46 – Rhowch eich sgidiau yn y cyntedd.

Image 47 – Dewiswch finiau du i gyd-fynd ag addurn yr ystafell olchi dillad.<0

Mewn siopau, caffis a bwytai

Delwedd 48 – Cynhyrchwch eich lamp eich hun gyda blychau ffair.

1

Delwedd 49 – Syndod a dechrau canmoliaeth gyda chewyllynghlwm wrth y wal gyfan.

Delwedd 50 – Arddangoswch eich casgliad gemwaith newydd mewn ffordd greadigol.

Delwedd 51 – Ewch allan o’r bocs: ailddyfeisio ac ail-greu dodrefn gwreiddiol!

Delwedd 52 – Mae sawl blwch sy’n sownd gyda’i gilydd yn troi’n wladaidd a

Image 53 – Ailddefnyddiwch rannau i gyfansoddi addurniadau'r farchnad organig.

Delwedd 54 – Gosodiadau golau gyda phaentiad mewnol.

>

Delwedd 55 – Codwch y wal gyfan i roi mwy o welededd i'r cynhyrchion.

<60

Delwedd 56 – Gwahaniaethwch eich hun oddi wrth y gweddill gyda’r blychau gwag a lliw.

Priodas<5

Delwedd 57 – Cefnogaeth ar gyfer poteli ar fwrdd y bar.

>

Gweld hefyd: Ystafell ymolchi heb ffenestr: dysgwch am y prif broblemau, awgrymiadau ac atebion

Delwedd 58 – Arbedwch ar rentu fâs a gwnewch yn fyrfyfyr gyda gwreiddioldeb!

<0 <63

Delwedd 59 – Pentyrrwch focsys a rhowch silff at ei gilydd ar gyfer y rhai sy'n briod yn hapus.

Delwedd 60 – Personol canolbwynt gydag enwau'r briodferch a'r priodfab a'r dyddiad.

65>

Delwedd 61 – Mae'r pren gwladaidd yn cymysgu'n dda â'r hen fanylion.

<66

Delwedd 62 – Addurn crog gyda blychau mini ail-law.

Delwedd 63 – Cysylltwch y blychau yn ddiogel gyda thâp neu lud i atal

Delwedd 64 – Defnydd a chamdriniaeth mewn seremonïau personol, awyr agored.

Delwedd 65 – Amlbwrpas, y cewyllmaent hefyd yn gwasanaethu fel silffoedd ar y bwrdd candy.

William Nelson

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol profiadol a'r meddwl creadigol y tu ôl i'r blog poblogaidd iawn, Blog am addurniadau ac awgrymiadau. Gyda’i lygad craff am estheteg a sylw i fanylion, mae Jeremy wedi dod yn awdurdod ym myd dylunio mewnol. Wedi’i eni a’i fagu mewn tref fechan, datblygodd Jeremy angerdd dros drawsnewid gofodau a chreu amgylcheddau hardd o oedran ifanc. Dilynodd ei angerdd trwy gwblhau gradd mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog.Mae blog Jeremy, Blog am addurno ac awgrymiadau, yn llwyfan iddo arddangos ei arbenigedd a rhannu ei wybodaeth gyda chynulleidfa helaeth. Mae ei erthyglau yn gyfuniad o awgrymiadau craff, canllawiau cam-wrth-gam, a ffotograffau ysbrydoledig, gyda'r nod o helpu darllenwyr i greu gofodau eu breuddwydion. O newidiadau dylunio bach i weddnewid ystafelloedd yn gyfan gwbl, mae Jeremy yn darparu cyngor hawdd ei ddilyn sy'n darparu ar gyfer amrywiol gyllidebau ac estheteg.Mae agwedd unigryw Jeremy at ddylunio yn gorwedd yn ei allu i asio gwahanol arddulliau yn ddi-dor, gan greu gofodau cytûn a phersonol. Mae ei gariad at deithio ac archwilio wedi ei arwain i dynnu ysbrydoliaeth o ddiwylliannau amrywiol, gan ymgorffori elfennau o ddylunio byd-eang yn ei brosiectau. Gan ddefnyddio ei wybodaeth helaeth am baletau lliw, deunyddiau, a gweadau, mae Jeremy wedi trawsnewid eiddo di-rif yn fannau byw syfrdanol.Nid yn unig y mae Jeremy yn ei roiei galon a'i enaid yn ei brosiectau dylunio, ond mae hefyd yn gwerthfawrogi cynaliadwyedd ac arferion ecogyfeillgar. Mae'n eiriol dros ddefnydd cyfrifol ac yn hyrwyddo'r defnydd o ddeunyddiau a thechnegau ecogyfeillgar yn ei bostiadau blog. Mae ei ymrwymiad i'r blaned a'i lles yn egwyddor arweiniol yn ei athroniaeth ddylunio.Yn ogystal â rhedeg ei flog, mae Jeremy wedi gweithio ar nifer o brosiectau dylunio preswyl a masnachol, gan ennill clod am ei greadigrwydd a’i broffesiynoldeb. Mae hefyd wedi cael sylw mewn cylchgronau dylunio mewnol blaenllaw ac wedi cydweithio â brandiau amlwg yn y diwydiant.Gyda’i bersonoliaeth swynol a’i ymroddiad i wneud y byd yn lle harddach, mae Jeremy Cruz yn parhau i ysbrydoli a thrawsnewid gofodau, un awgrym dylunio ar y tro. Dilynwch ei flog, Blog am addurno ac awgrymiadau, am ddos ​​dyddiol o ysbrydoliaeth a chyngor arbenigol ar bob peth dylunio mewnol.