Bwrdd brecwast: beth i'w weini, awgrymiadau addurno anhygoel a lluniau

 Bwrdd brecwast: beth i'w weini, awgrymiadau addurno anhygoel a lluniau

William Nelson

Bwrdd brecwast hardd wedi'i weini'n dda yw'r cyfan sydd ei angen arnom i ddechrau'r diwrnod i ffwrdd yn iawn, cytunwch?

Cymaint fel bod yna ffyrdd di-ri o baratoi bwrdd brecwast, o'r symlaf i'r mwyaf soffistigedig, gan gynnwys byrddau thematig a gynigir ar achlysuron arbennig.

Ond beth i’w weini ar y bwrdd brecwast?

Dyma’r cwestiwn cyntaf sy’n dod i’r meddwl wrth gynllunio bwrdd brecwast.

Yn gyntaf, gwyddoch ar gyfer pwy ac ar gyfer pa achlysur yr ydych yn paratoi brecwast. Ar gyfer eich teulu? Ar gyfer cyfarfod busnes? Ar gyfer ymweliadau?

Gan gadw'r diffiniad hwn mewn cof yw'r cam cyntaf i ddewis yr eitemau a fydd yn rhan o'r tabl yn gywir.

Po agosaf yw pobl atoch chi, yr hawsaf fydd y broses hon. Ond os nad ydych chi'n gwybod beth yw chwaeth pawb, y ddelfryd yw cynnig eitemau sylfaenol sydd fel arfer bob amser yn plesio. Edrychwch ar yr awgrymiadau canlynol:

Bara – Ni all y bara dyddiol fod ar goll o'r bwrdd gosod. Cynigiwch yn ogystal â bara Ffrengig traddodiadol, opsiynau ar gyfer bara grawn cyflawn, aml-grawn a bara melys.

Bisgedi a chracers – Y ddelfryd yma yw cynnig bisgedi cartref, y math menyn neu gwcis, ond os na allwch wneud hynny, edrychwch am opsiynau sy'n agosach at y math hwnnw.

Cacennau – Yr opsiynau cacennau gorau ar gyfer brecwast yw’r rheiniplaen, dim llenwad a dim topin. Mae'r rhestr hon yn cynnwys cacen ŷd, cacen siocled, cacen oren, cacen foron, yn ogystal â myffins a brownis.

Grawnfwyd - Mae llawer o bobl yn hoffi dechrau eu diwrnod trwy fwyta powlen o rawnfwyd gyda llaeth. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi'r eitem ar y bwrdd. Mwynhewch a gweinwch gyda granola a grawn cyflawn.

Iogwrt – Cynigiwch o leiaf ddau opsiwn iogwrt ar y bwrdd: un blawd cyflawn ac un â blas. Gellir ei yfed yn bur neu ei gymysgu â grawnfwyd, er enghraifft.

Sudd naturiol – Sudd oren yw’r mwyaf traddodiadol ar y bwrdd brecwast, ond gallwch barhau i weini sudd grawnwin cyflawn (y rhai o’r botel) neu’r blasau o’ch dewis . Os gallwch chi, gwnewch hynny gartref.

Te – Mintys, mintys, sinsir neu hyd yn oed y te cymar traddodiadol. Mae croeso iddynt i gyd wrth y bwrdd brecwast. Darparwch ddau flas a pheidiwch â melysu.

Coffi – Dydy bwrdd brecwast heb goffi ddim yn gweithio, ydy e? Felly paratowch goffi cynnes wedi'i fragu'n dda i ddechrau'r diwrnod. A chofiwch beidio â melysu, gan fod gan bob person ei ddewis ei hun.

Llaeth – I lawer o bobl, mae llaeth yn hanfodol ar gyfer brecwast, boed yn blaen neu gyda choffi, gellir a dylid ei weini wrth y bwrdd brecwast. Os ydych chi'n derbyn rhywun ag anoddefiad i lactos neu sy'n fegan, mae'n gwrtais cynnig opsiwn llaeth llysiau, felcnau coco neu almonau.

Llaeth siocled a hufen – Dyma ddwy eitem sydd fel arfer yn cyd-fynd â pharatoi llaeth a choffi. Rhowch ef ar y bwrdd hefyd.

Siwgr neu felysydd – Rhaid i westeion felysu diodydd. Ar gyfer hyn, cynigiwch siwgr a melysydd.

Ffrwythau - Mae brecwast gyda ffrwythau yn llawer iachach a mwy maethlon, heb sôn am eu bod yn gwneud y bwrdd yn hardd. Felly cynigiwch o leiaf dri opsiwn ffrwythau. Y ffefrynnau yw watermelon, melon a papaia.

Gweld hefyd: Ystafell chwarae: 60 o syniadau, lluniau a phrosiectau addurno

Beth i’w daenu ar y bara – Gellir gweini jamiau, mêl, menyn, sbreds a hufen ar y bwrdd brecwast. Nid oes rhaid i chi sicrhau bod yr holl opsiynau hyn ar gael. Ceisiwch adnabod blas eich gwesteion a gweinwch yr hyn sydd fwyaf dymunol iddynt.

Cigoedd oer – Ni ellir gadael caws, ham, brest twrci na salami allan ar y bwrdd gosod chwaith. Trefnwch y toriadau oer ar hambwrdd a'u gweini i westeion.

Wyau – Mae wyau yn gynhwysyn arall sy’n helpu i wneud brecwast yn fwy maethlon ac wedi’i atgyfnerthu. Gallwch weini wyau wedi'u berwi, eu sgramblo neu wyau omled.

Mathau o fwrdd brecwast

Bwrdd brecwast syml

Mae bwrdd brecwast syml yn ddewis da i osgoi disgyn i drefn arferol y dydd neu i dderbyn ymwelwyr.

Mae'r math hwn o fwrdd fel arfer yn canolbwyntio ar y teulu ac felly gallwch aros yn hirachyn siŵr beth i'w wasanaethu. Ond hyd yn oed os yw'n fwrdd syml, peidiwch ag esgeuluso'r addurn.

Mae rhai llestri bwrdd a bwydydd heb eu pecynnu yn ddechrau da.

Bwrdd brecwast pen-blwydd

Beth am synnu rhywun annwyl gyda bwrdd brecwast ar eu pen-blwydd? Yn ogystal â'r fwydlen arbennig, crëwch addurn a all ddod â balwnau a baneri, ymhlith pethau eraill.

Bwrdd brecwast rhamantus

Ffordd dda o blesio'ch anwylyd yw brecwast braf. Gweinwch opsiynau sy'n plesio rhywun arall a rhowch sylw i'r addurn. Torrwch y ffrwythau a'r bara ar ffurf calon, er enghraifft. Ysgrifennwch eiriau rhamantus a hyd yn oed nodyn arbennig i ddechrau'r diwrnod i ffwrdd yn iawn.

Bwrdd brecwast Sul y Mamau

Ffordd dda o anrhydeddu dy fam yw brecwast wedi'i wneud yn arbennig iddi.

Cymerwch amser i ddangos eich hoffter. Peidiwch ag anghofio'r blodau, mae'r achlysur yn ei haeddu.

Sut i gydosod y bwrdd brecwast

Tywel a matiau bwrdd

Dechreuwch gydosod y bwrdd, boed yn syml neu'n soffistigedig, gyda'r lliain bwrdd. Pan fyddwch yn ansicr, defnyddiwch lliain bwrdd gwyn sy'n jôc ar gyfer unrhyw addurn

Gallwch osod matiau bwrdd, sousplat neu ddysglau yn uniongyrchol ar ei ben.

Gweld hefyd: Cofrodd Sul y Tadau: 65 o syniadau unigryw a cham-wrth-gam

Coginio

Tynnwch eich llestri harddaf allan o'r cwpwrdd i osod y bwrdd brecwast.

Ceisiwch greu harmoni gweledol rhyngddynt. Os ydych chi'n mynd i ddefnyddio cerameg, dilynwch yr opsiwn hwn tan y diwedd, mae'r un peth yn wir am brydau gwydr neu ddur di-staen, er enghraifft.

Yn gyffredinol, bydd angen platiau pwdin, powlenni (os ydynt yn gweini grawnfwyd ac iogwrt), sbectol, cwpanau a soseri.

Cyllyll a ffyrc

Mae angen fforc, llwy a chyllell ar y bwrdd brecwast ar gyfer pob gwestai. Defnyddiwch y pwdinau sydd o'r maint mwyaf addas.

Napcynnau

Y ddelfryd yw defnyddio napcynau ffabrig, ond os nad oes gennych rai, defnyddiwch rai papur, ond mae'n well gennych rai o ansawdd gwell. I'w wneud yn hardd, gwnewch blygiad arbennig a gosodwch y napcynnau ar y platiau.

Llestri bwrdd eraill

Mae hefyd yn bwysig darparu tebotau, jygiau llaeth, hambyrddau a byrddau i drefnu bara a thoriadau oer.

Pecynnu

Peidiwch byth, o dan unrhyw amgylchiadau, â rhoi bwyd yn ei becyn gwreiddiol ar y bwrdd. Tynnwch fara o'r bag marchnad, mae'r un peth yn wir am sudd, llaeth, bisgedi, menyn a thoriadau oer.

Addurn bwrdd brecwast

Ffrwythau

Mae ffrwythau yn rhan o'r fwydlen, ond gallant hefyd ddod yn elfen addurniadol ar y bwrdd gosod. Felly torrwch nhw a'u trefnu ar blât, hambwrdd neu fwrdd.

Blodau

Mae blodau'n gwneud byd o wahaniaeth ar y bwrdd brecwast. Ac nid oes rhaid iddo fod yn drefniant gwych. Mae ffiol syml yn ddigonneges.

Gallwch hyd yn oed ddewis rhai blodau o'ch gardd. Mae'n wladaidd ac yn ysgafn.

Manylion addurniadol

Yn dibynnu ar yr achlysur, gall fod yn ddiddorol dewis rhai manylion addurniadol. Ar ddyddiadau fel y Pasg, y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, er enghraifft, mae'n ddiddorol defnyddio'r lliwiau sy'n nodi'r dyddiadau Nadoligaidd hyn, yn ogystal ag elfennau a symbolau pob achlysur.

Edrychwch ar 30 o syniadau bwrdd brecwast isod a chael eich ysbrydoli gan bob un o'r posibiliadau hyn.

Delwedd 1 – Bwrdd brecwast i groesawu eich gwesteion.

Delwedd 2A – Bwrdd brecwast wedi'i addurno â blodau . Opsiwn da ar gyfer Sul y Mamau.

Delwedd 2B – Mae'r llestri bwrdd gwyn yn rhoi naws glasurol a chain i'r bwrdd.

Delwedd 3 – Byrbrydau poeth bob amser os gwelwch yn dda!

Delwedd 4A – Mae gan fwrdd brecwast ffansi hyd yn oed degeirianau ar y bwrdd.<1 Delwedd 4B - A hyd yn oed yn foethus, mae'r bwrdd yn dal i fod yn groesawgar

Delwedd 5B – A cornel dim ond ar gyfer sudd.

Delwedd 6 – Grawnfwydydd i frecwast mewn steil hunanwasanaeth.

0>Delwedd 7 - Hyd yn oed yr wyau yn addurno'n dda!

Delwedd 8A – Bwrdd brecwast ar yr ochr yn yr awyr agored.

Delwedd 8B – Blodau melyn yn helpu i ddweud bore da

Llun 8C – A beth yw eich barn chiplatiau bach wedi'u haddurno ag wyau a chig moch?

Delwedd 9 – Crempogau!

Delwedd 10A – Bwrdd brecwast rhamantaidd mewn arlliwiau o binc.

>

Delwedd 10B – Gyda pheiriant coffi hyd yn oed

<1

Delwedd 11A – Brecwast rhamantus yn y gwely, pwy all wrthsefyll?

Delwedd 11B – Mae'r hambwrdd gwiail yn cario'r eitemau y mae'r cwpl yn eu hoffi fwyaf.

Delwedd 12 – Y manylion hynny sy’n gwneud gwahaniaeth ar y bwrdd brecwast

25>

Delwedd 13 - Bwffe brecwast i wneud gwesteion yn fwy cyfforddus.

Delwedd 14A – Bwrdd brecwast wedi ei osod yn fore ar gyfer bywyd bob dydd

Delwedd 14B - Mae ffiol hydrangeas yn gwella'r foment arbennig hon gyda'r teulu.

Delwedd 15 - Ffrwythau a mêl: hardd, blasus a blasus iach

Delwedd 16A – Ffordd wahanol a chreadigol o weini toesenni ar gyfer bore brecwast.

0>Delwedd 16B – A gyda seddi awyr agored!

>

Delwedd 17 – Cert brecwast: syml ond cain.

Delwedd 18 – Bwrdd brecwast pen-blwydd. Peidiwch â gadael y balwnau allan

Delwedd 19A – Brecwast trofannol.

Delwedd 19B - Mae'r blodau'n dod â lliw a llawenydd i ddechrau'r diwrnod.

Delwedd 19C – Dognau unigol ar gyfer ygwesteion.

Delwedd 20 – Bwrdd brecwast gwledig yn yr awyr agored.

Delwedd 21 – Te i ddewis o'u plith.

Image 22 – Crempogau a choffi gyda llefrith.

Delwedd 23 – Mae’r gornel goffi yn barod i dderbyn ymwelwyr.

40>

Delwedd 24 – Ac i orffen y parti pyjama gydag aur allweddol, dim byd gwell na brecwast gyda chrempogau .

Delwedd 25A – Brecwast rhamantus wedi'i addurno â chalonnau.

Delwedd 25B – Blodau teimladau mynegi, yn ddelfrydol ar gyfer brecwast rhamantus.

Delwedd 26A – Bore bwrdd coffi yn llawn lliwiau a blasau.

<44

Delwedd 26B – Gyda bara sawrus ac aromatig.

Delwedd 26C – A dewisiadau melys i’r rhai sy’n forgrug.

Delwedd 27A – Bwrdd brecwast ar gyfer pen-blwydd neu ddyddiad arbennig, megis Sul y Mamau. 27B – Mae manylion y llestri bwrdd yn gwneud y bwrdd yn harddach.

Delwedd 28 – Mae’r troli’n berffaith ar gyfer gweini brecwast yn y gwely.

Delwedd 29 – Ysbrydoliaeth ar gyfer bwrdd brecwast i blant.

Delwedd 30 – Bwrdd brecwast yn cael ei weini yn y gegin. Mae ffrwythau'n addurno ac yn integreiddio'r fwydlen.

William Nelson

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol profiadol a'r meddwl creadigol y tu ôl i'r blog poblogaidd iawn, Blog am addurniadau ac awgrymiadau. Gyda’i lygad craff am estheteg a sylw i fanylion, mae Jeremy wedi dod yn awdurdod ym myd dylunio mewnol. Wedi’i eni a’i fagu mewn tref fechan, datblygodd Jeremy angerdd dros drawsnewid gofodau a chreu amgylcheddau hardd o oedran ifanc. Dilynodd ei angerdd trwy gwblhau gradd mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog.Mae blog Jeremy, Blog am addurno ac awgrymiadau, yn llwyfan iddo arddangos ei arbenigedd a rhannu ei wybodaeth gyda chynulleidfa helaeth. Mae ei erthyglau yn gyfuniad o awgrymiadau craff, canllawiau cam-wrth-gam, a ffotograffau ysbrydoledig, gyda'r nod o helpu darllenwyr i greu gofodau eu breuddwydion. O newidiadau dylunio bach i weddnewid ystafelloedd yn gyfan gwbl, mae Jeremy yn darparu cyngor hawdd ei ddilyn sy'n darparu ar gyfer amrywiol gyllidebau ac estheteg.Mae agwedd unigryw Jeremy at ddylunio yn gorwedd yn ei allu i asio gwahanol arddulliau yn ddi-dor, gan greu gofodau cytûn a phersonol. Mae ei gariad at deithio ac archwilio wedi ei arwain i dynnu ysbrydoliaeth o ddiwylliannau amrywiol, gan ymgorffori elfennau o ddylunio byd-eang yn ei brosiectau. Gan ddefnyddio ei wybodaeth helaeth am baletau lliw, deunyddiau, a gweadau, mae Jeremy wedi trawsnewid eiddo di-rif yn fannau byw syfrdanol.Nid yn unig y mae Jeremy yn ei roiei galon a'i enaid yn ei brosiectau dylunio, ond mae hefyd yn gwerthfawrogi cynaliadwyedd ac arferion ecogyfeillgar. Mae'n eiriol dros ddefnydd cyfrifol ac yn hyrwyddo'r defnydd o ddeunyddiau a thechnegau ecogyfeillgar yn ei bostiadau blog. Mae ei ymrwymiad i'r blaned a'i lles yn egwyddor arweiniol yn ei athroniaeth ddylunio.Yn ogystal â rhedeg ei flog, mae Jeremy wedi gweithio ar nifer o brosiectau dylunio preswyl a masnachol, gan ennill clod am ei greadigrwydd a’i broffesiynoldeb. Mae hefyd wedi cael sylw mewn cylchgronau dylunio mewnol blaenllaw ac wedi cydweithio â brandiau amlwg yn y diwydiant.Gyda’i bersonoliaeth swynol a’i ymroddiad i wneud y byd yn lle harddach, mae Jeremy Cruz yn parhau i ysbrydoli a thrawsnewid gofodau, un awgrym dylunio ar y tro. Dilynwch ei flog, Blog am addurno ac awgrymiadau, am ddos ​​dyddiol o ysbrydoliaeth a chyngor arbenigol ar bob peth dylunio mewnol.